logo_ue

JAN ACEDAŃSKI - RESEARCH


MAIN PAGE /
STRONA GŁÓWNA


CV

RESEARCH /
BADANIA


DLA STUDENTÓW /
FOR STUDENTS


CONTACT /
KONTAKT


Work in progress:

Published papers:
 • Acedański J., Ramllal I., Włodarczyk J. (2020), Macroeconomic effects of an ageing population in Mauritius, "South African Journal of Economics", Vol. 88(4), pp. 551-574
 • Karkowska R., Acedański J. (2020), The effect of corporate board attributes on bank stability, "Portuguese Economic Journal", Vol. 19(2), pp. 99-137
 • Acedański J., Pietrucha J. (2019), Level and dynamics of financial depth: consequences for volatility of GDP, "Applied Economics" Vol. 51(31), pp. 3389-3400
 • Acedański J., Włodarczyk J. (2018), Demographics, retirement age, and real interest rates in Poland, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics" Vol. 10, pp. 355-385
 • Acedański J., Pietrucha J. (2017), Financial depth and post-2008 change of GDP, "Equilibium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy" Vol. 12(3), pp. 452-466
 • Acedański J. (2017), Zwyczaje konsumpcyjne a nierówności majątkowe w modelach międzypokoleniowych (in Polish) [Consumption habits and wealth inequality in OLG models], "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" ["Economic Studies. Scientific Papers of University of Economics in Katowice"], No. 340, pp. 7-25 [Summary in English]
 • Acedański J., Włodarczyk J. (2017), Struktura zadłużenia gospodarstw domowych w modelu międzypokoleniowym z rynkiem nieruchomości dla Polski (in Polish) [Distribution of households' debt in an OLG with housing model for Poland], "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" ["Economic Studies. Scientific Papers of University of Economics in Katowice"] No. 331, pp. 7-21 [Summary in English]
 • Acedański J. (2017), Heterogeneous expectations and the distribution of wealth, "Journal of Macroeconomics" Vol. 53, pp. 162-175
 • Acedański J. (2017), Overlapping generations models with housing: impact of the key parameters on the models’ outcomes, in: Papież M., Śmiech S. (eds.) "Proceedings of the 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena", Foundation of the Cracow University of Economics, pp. 11-20
 • Acedański J. (2016), Youth unemployment and welfare gains from eliminating business cycles - The case of Poland, "Economic Modelling" Vol. 57, pp. 248-262
 • Acedański J., Włodarczyk J. (2016), Dispersion of inflation expectations in the European Union during the global financial crisis, "Equilibium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy" Vol. 11(4), pp. 737-749
 • Acedański J. (2016), Ocena ryzyka w zapewnieniu stabilności inwestycji kapitałowych, w: Szkutnik W. (red.) "Ryzyko w procesach decyzyjnych rynku kapitałowego w relacji do uwarunkowań ekonomicznych: stabilność systemów ekonomicznych a kryzysy", UE Katowice, pp. 86-99
 • Acedański J. (2015), Racjonalne oczekiwania a adaptacyjne uczenie się w modelach DSGE z niejednorodnymi podmiotami (in Polish) [Rational expectations and adaptive learning in DSGE models with heterogeneous agents], "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" ["Economic Studies. Scientific Papers of University of Economics in Katowice"] No. 242, pp. 9-23 [Summary in English]
 • Acedański J. (2015), Factor shares and income and wealth inequalities, in: Papież M., Śmiech S. (eds.) "Proceedings of the 9th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena"", Foundation of the Cracow University of Economics, pp. 9-18
 • Acedański J. (2015), Overlapping generation models with heterogeneous agents and aggregate uncertainty in macroeconomic modeling, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" ["Scientific Papers of Krakow University of Economics"] No. 5(941), pp. 79-96
 • Wolny-Dominiak A., Czernik T., Acedański J. (2015), Model regresyjny wartości pojedynczej szkody uwzględniający polisy bezszkodowe, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" No. 242, pp. 255-264
 • Acedański J., Lipka A., Winnicka-Wejs A. (2015), Różnice między- i pozapokoleniowe w lojalności względem organizacji – metody diagnozy, "Zarządzanie zasobami ludzkimi" No. 1 (102), pp. 9-24
 • Acedański J. (2014), Pension reforms and welfare gains from eliminating business cycle in Poland, in: Talasova J., Stoklasa J., Talasek T. (eds.) "Proceedings of 32nd International Conference Mathematical Methods in Economics" Palacky University, Olomouc, pp. 1-7
 • Acedański J. Bernais J., Mastalerz-Kodzis A. (2014), Dokładność wybranych metod prognozowania wynagrodzeń i liczby pracujących w Polsce, "Bank i Kredyt" Vol. 45(2), pp. 163-196
 • Acedański J. (2014), Krótkoterminowe prognozy dynamiki wynagrodzeń w Polsce, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" No. 181, pp. 24-42
 • Acedański J. (2013), Specyfikacja a własności prognostyczne modeli czynnikowych, w: Pawełek B. (red.) "Zastosowanie metod ilościowych i jakościowych w modelowaniu i prognozowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych", UE Kraków, pp. 76-94
 • Acedański J. (2013), Forecasting industrial production in Poland - a comparison of different methods, "Ekonometria Econometrics" No. 1(39), pp. 40-51
 • Acedański J. (2013), Finite sample properties of the Conditional Predictive Ability test, in: Papież M., Śmiech S. (eds.) "Proceedings of the 7th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena", Foundation of the Cracow University of Economics, pp. 9-16
 • Acedański J. (2013), Kryteria wyboru dynamicznych modeli czynnikowych dla celów prognostycznych, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" No. 124, pp. 193-216
 • Acedański J. (2013), Ceny akcji oraz obligacji w modelu DSGE gospodarki Polski, w: Szkutnik W. (red.) "Wybrane aspekty modelowania statystycznego i analiz zagadnień rynku kapitałowego oraz rynku pracy w koncepcji zarządzania ryzykiem", UE Katowice, pp. 58-96
 • Orwat-Acedańska A., Acedański J. (2013), Zastosowanie programowania stochastycznego w konstrukcji odpornych portfeli inwestycyjnych, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" No. 135, pp. 121-136
 • Acedański J. (2012), Asset pricing in DSGE models – comparison of different approximation methods, in: Ramik J., Stavarek D. (eds.) "Proceedings of 30th International Conference Mathematical Methods in Economics", Karvina: Silesian University, School of Business Administration 2012, pp. 2-7
 • Frączkiewicz-Wronka A., Austen A., Acedański J. (2012), Identyfikacja relacji między efektywnością organizacyjną, zasobami, interesariuszami i przyjmowaną strategią postępowania w procesie decyzyjnym. Wyniki przeprowadzonych badań, w: Frączkiewicz-Wronka A. (red.) "Wykorzystanie analizy interesariuszy w zarządzaniu organizacją zdrowotną", Wydawnictwo Śląsk, Katowice, pp. 159-192
 • Acedański J. (2012), Rynek akcji a koszty wahań koniunkturalnych w Polsce, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" No. 76, pp. 89-102
 • Acedański J. (2011), Aproksymacja cen aktywów we współczesnych modelach makroekonomicznych, w: "Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej” Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 4/8, s. 9-21
 • Acedański J. (2011),Teorie poszukiwań na rynku pracy a makroekonomiczne modele DSGE, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" No. 78, pp. 65-76
 • Acedański J. (2011), E-stabilność modeli adaptacyjnego uczenia się dynamiki cen akcji, in: Ronka-Chmielowiec W., Jajuga K. (red.) "Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek", Prace Naukowe Uniwersytety Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 183, s. 13-24
 • Acedański J. (2011), Estymacja parametrów modeli DSGE ze strukturą terminową stóp procentowych, w: Pawełek B. (red.) "Osiągnięcia i perspektywy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych", Wydawnictwo UE w Krakowie, s. 69-79
 • Acedański J. (2011), Wpływ sztywności realnych oraz przyzwyczajeń konsumpcyjnych w gospodarce na cenę i poziom ryzyka oraz ceny aktywów, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" No. 66, pp. 69-90
 • Acedański J. (2011), Obciążenie prognoz struktury uzyskanych przy pomocy łańcuchów Markowa, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica" No. 253, pp. 241-252
 • Acedański J. (2010), Ceny aktywów w neokeynesowskim modelu DSGE gospodarki otwartej, w: Szkutnik W. (red.) "Zastosowanie modeli prognostycznych w analizach wybranych zjawisk ekonomiczno--społecznych'', Prace Naukowe UE w Katowicach, s. 37-53
 • Acedański J. (2010), Modele DSGE w badaniach makroekonomicznych, w: Kos B. (red.) "Ekonomia jako obszar badań naukowych - trendy, perspektywy rozwoju'', Prace Naukowe UE w Katowicach, s. 9-20
 • Acedański J. (2010), Struktura terminowa stop procentowych w świetle modelu DSGE, w: Ronka-Chmielowiec W., Jajuga K. (red.) "Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek", Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 117, s. 13-23
 • Acedański J. (2010), Stock and bond prices in a DSGE model for Poland, in: Pociecha J. (ed.) "Data Analysis Methods in Economics Research", Studia i Prace UE w Krakowie (Studies and Papers of Krakow University of Economics) No. 11, pp. 137-149
 • Acedański J. (2010), Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej z perspektywy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w: Kotlorz D. (red.) "Pięciolecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej", Prace Naukowe AE w Katowicach, s. 309-324
 • Acedański J. (2009), Ceny akcji w wybranych modelach DSGE z sektorem produkcji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne" No. 57, pp. 9-36
 • Acedański J. (2009), Ceny akcji w wybranych modelach makroekonomicznych w warunkach uczenia się podmiotów, w: Chrzan P., Dziwok E. (red.), "Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach 2008", AE Katowice, s. 365-379
 • Acedański J. (2009), Metody rozwiązywania stochastycznych, dynamicznych modeli równowagi ogólnej w: Pociecha J. (red.), "Współczesne problemy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej", Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 3, s. 7-19
 • Acedański J. (2009), Prognozowalność cen akcji w modelach DSGE w warunkach ograniczonej racjonalności w: Ronka-Chmielowiec W., Jajuga K. (red.) "Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek", Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 60, s. 15-24
 • Acedański J. (2009), Aktywność gospodarcza a koniunktura giełdowa w państwach Europy Środkowej w: Chrzan P., Czernik T. (red.), "Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach 2007", AE Katowice, s. 391-400
 • Acedański J. (2008), Podejście bayesowskie w prognozowaniu struktur, "Zeszyty Naukowe ŚWSZ w Katowicach", nr 18/2008, s. 7-15
 • Acedański J. (2008), Dokładność prognoz struktury uzyskanych przy pomocy modeli wektorowej autoregresji, w: Dittmann P., Szanduła J. (red.) "Prognozowanie w zarządzaniu firmą", Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydawnictwo Indygo Zahir Media, s. 272-283
 • Acedański J. (2008), Rozwój rynku akcji a długookresowy wzrost gospodarczy w Polsce, w: Chrzan P., Czernik T. (red.), "Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach 2006", AE Katowice, s. 201-210
 • Acedański J. (2008), Koszty wahań koniunkturalnych w warunkach występowania zwyczajów konsumpcyjnych, w: Trzaskalik T. (red.) "Modelowanie preferencji a ryzyko’07", AE Katowice, s. 409-426
 • Acedański J. (2007), Metody szacowania kosztów wahań koniunkturalnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne" No. 46, s. 9-27
 • Acedański J. (2007), Ryzyko bezrobocia a koszty wahań koniunkturalnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne" No. 46, s. 29-42
 • Acedański J. (2007), Związki pomiędzy aktywnością gospodarczą a koniunkturą giełdową w Polsce w świetle testów przyczynowości Grangera, w: Ronka-Chmielowiec W., Jajuga K. (red.) "Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek", Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 1176, s. 13-23
 • Acedański J. (2007), Model wektorowej autoregresji w prognozowaniu podziału zadań przewozowych w warunkach wzrostu przewozów w gospodarce, "Zeszyty Naukowe ŚWSZ w Katowicach" nr 15/2007, s. 9-21
 • Acedański J. (2006), O pewnej metodzie prognozowania przewozów w gospodarce, w: Dittmann P., Krupowicz J. (red.) "Prognozowanie w zarządzaniu firmą”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 1112, s. 19-27
 • Acedański J. (2005), Ekonometryczne prognozowanie przewozów w gospodarce Polski, "Zeszyty Naukowe ŚWSZ w Katowicach" nr 10/2005, s. 16-23